Peroutka & Fedorišin s.r.o. je moderně fungující společnost, která vznikla už v roce 1993.

Základem naší etické kultury je kodex etického chování, který sumarizuje požadavky a očekávání týkající sa našeho přístupu k dodavatelům jako i odběratelům.

Etické chování tvoří základ důvěry potřebné pro dobře fungující firemní partnerství a dlouhodobý úspěch naší firmy.

Etický kodex má sloužit jako interní firemní manuál všem zaměstnancům pracujících pro firmu Peroutka & Fedorišin s.r.o.

Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat etické principy. Každý zaměstnanec je povinen nahlásit neetické chování jiného zaměstnance svému přímému nadřízenému, který rozhodne o dalším postupu řešení problému.

etický kódex
Obecné zásady etického kodexu
 • Každý z nás musí odpovídat za vlastní bezpečnost a bezpečnost druhých.
 • Jakékoliv poranění nebo nehodu je nutné hlásit svému přímému nadřízenému.
 • Zaměstnanec nesmí vykonávat práci, pokud byl jeho výkon práce snížen účinky alkoholu, drog nebo léků.
 • V celém areálu firmy je přísný zákaz kouření!
 • V zájmu každého z nás je dodržování bezpečnostních předpisů a požadavků povinné.
 • Zkvalitňujeme poskytování našich obchodních služeb včetně neustálého zlepšení ochrany životního prostředí.
 • Dáváme přednost partnerům s ekologickým zaměřením.
 • K našim obchodním partnerům přistupujeme zdvořile a s úctou a se všemi obchodními partnery jednáme rovnocenně.
 • Uznáváme a respektujeme pravidla etické hospodářské soutěže, proto se ke konkurenci chováme vždy zodpovědně.
 • Čestný a správný přístup je základem úspěšných a dlouhodobých vztahů.
 • Poskytujeme vždy pravdivé informace o našich produktech.
 • Spokojený zákazník je nejvyšší hodnotou.
 • Naši obchodní zástupci musí přistupovat k zákazníkům a obchodním partnerům s profesionálním přístupem. Musí chránit důvěrné informace firmy.
 • Zaměstnavatel vytváří podmínky vzdělávání a osobního růstu zaměstnance.
 • Od zaměstnance se očekává aktivní přístup k práci a ochota přispět k dalšímu rozvoji společnosti.
 • Zaměstnavatel vítá návrhy a upozornění od zaměstnanců firmy.
 • Vztahy zaměstnavatele k zaměstnancům a vztahy mezi zaměstnanci jsou založeny na vzájemné úctě a na respektování základních lidských práv.
 • Zaměstnavatel a zaměstnanci budují vzájemnou důvěru čestným jednáním, slušnou, otevřenou a vzájemně se respektující komunikací.
 • Posláním naší firmy je motivovat, rozvíjet a nabízet atraktivní možnosti zaměstnancům a odměňovat zaměstnance podávajících výkony.