Peroutka & Fedorišin s.r.o. je moderne fungujúca spoločnosť, ktorá vznikla už v roku 1993.

Základom našej etickej kultúry je kódex etického správania, ktorý sumarizuje požiadavky a očakávania týkajúce sa nášho prístupu k dodávateľom ako aj odberateľom.

Etické správanie tvorí základ dôvery potrebnej pre dobre fungujúce firemné partnerstvá a dlhodobý úspech našej firmy.

Etický kódex má slúžiť ako interný firemný manuál všetkým zamestnancom  pracujúcich pre firmu Peroutka & Fedorišin s.r.o.

Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať etické princípy. Každý zamestnanec je povinní nahlásiť neetické správanie iného zamestnanca svojmu priamemu nadriadenému, ktorý rozhodne o ďalšom postupe riešenia problému.

etický kódex
Všeobecné zásady etického kódexu
 • Každý z nás musí zodpovedať za vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť druhých.
 • Akékoľvek poranenie alebo nehodu je nutné hlásiť svojmu priamemu nadriadenému.
 • Zamestnanec nesmie vykonávať prácu ak bol jeho výkon práce znížený účinkami alkoholu, drog alebo liekov.
 • V celom areáli firmy je prísny zákaz fajčenia!
 • V záujme každého z nás je dodržiavanie bezpečnostných predpisov a požiadaviek povinné.
 • Skvalitňujeme poskytovanie našich obchodných služieb vrátane neustáleho zlepšenia ochrany životného prostredia.
 • Uprednostňujeme partnerov s ekologickým zameraním
 • K našim obchodným partnerom pristupujeme zdvorilo a s úctou s so všetkými obchodnými partnermi rokujeme rovnocenne.
 • Uznávame a rešpektujeme pravidlá etickej hospodárskej súťaže, preto sa ku konkurencii správame vždy zodpovedne.
 • Čestný a správny prístup je základom úspešných a dlhodobých vzťahov.
 • Poskytujeme vždy pravdivé informácie o našich produktoch.
 • Spokojný zákazník je najvyššou hodnotou.
 • Naši obchodní zástupcovia musia pristupovať k zákazníkom a obchodným partnerom s profesionálnym prístupom. Musia chrániť dôverné informácie firmy.
 • Zamestnávateľ vytvára podmienky na vzdelávanie a osobný rast zamestnanca.
 • Od zamestnanca sa očakáva aktívny prístup k práci a ochota prispieť k ďalšiemu rozvoju spoločnosti.
 • Zamestnávateľ víta návrhy a upozornenia od zamestnancov firmy.
 • Vzťahy zamestnávateľa k zamestnancom a vzťahy medzi zamestnancami sú založené na vzájomnej úcte a na rešpektovaní základných ľudských práv.
 • Zamestnávateľ  a zamestnanci  budujú vzájomnú dôveru čestným konaním ,slušnou, otvorenou a vzájomne sa rešpektujúcou komunikáciou.
 • Poslaním našej firmy je motivovať, rozvíjať a ponúkať atraktívne možnosti zamestnancom a odmeňovať zamestnancov podávajúcich výkony.