Cieľ:
Účelom týchto Obchodných podmienok je stanoviť postup pri predaji medzi spoločnosťou Peroutka & Fedorišin s.r.o., Kupujúcim, konkrétne pri objednávaní, službách, platbe a doručenie.
Riadia sa nimi všetky fázy, ktoré sú nevyhnutné pri zadávaní a sledovanie objednávok medzi stranami.

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VŠOP) upravujú práva a povinností pri predaji tovarov spoločnosti Peroutka & Fedorišin s r.o. (ďalej „predávajúci“) a platia/sú účinné pri kúpe tovarov v internetovom obchode www.peroutka.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Peroutka & Fedorišin, s r.o., so sídlom Stavbárov 1,07101 Michalovce, SR, IČO: 31685803 , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, odd.: Sro, vložka číslo: 4258/V, DIČ: 2020498150, IČ DPH: SK2020498150, email: expedicia@peroutka.sk

V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VŠOP zákonom č. 40/1964 Z. z., občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito VŠOP zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

 Za potvrdenie s oboznámením sa s týmito  všeobecnými VŠOP (ďalej len „VŠOP“) a s ich akceptáciou sa rozumie odkliknutie/zaškrtnutie/potvrdenie poľa pred potvrdením objednávky a tým sa VŠOP stávajú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v plne súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 1. Ozrejmenie pojmov
  1. Spotrebiteľskou zmluvou sa rozumie každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorou sa uzatvára dohoda medzi predávajúcim – dodávateľom a so spotrebiteľom.
  2. Objednávka je úkon kupujúceho smerujúci k naplneniu jeho vôle uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu.
  3. Predávajúci – dodávajúci / dodaváteľ ňou je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
  4. Kupujúci – je ňou právnická alebo fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre svoju osobnú potrebu ,pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania.
  5. Doručovateľ –uvedený na stránke www.peroutka.sk , ktorého si kupujúci môže zvoliť na dodanie objednaného tovaru, pričom sa jedná o osobu, ktorej predmetom činností je poskytovanie poštových, kuriérskych, prepravných, skladovacích a doplnkových služieb.
  6. Predávajúci je Peroutka & Fedorišin, s r.o., so sídlom Stavbárov 1,07101 Michalovce, SR, IČO: 31685803 , zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, odd.: Sro, vložka číslo: 4258/V, DIČ: 2020498150, IČ DPH: SK2020498150
 2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
  1. Kupujúci – fyzická osoba si vyplnením objednávkového formulára objednáva tovar, podľa vlastného výberu. Kupujúcemu je umožnené sa registrovať.Registrácia prináša kupujúcemu možnosť jednoduchšej komunikácie ako aj dostávania noviniek o aktuálních akciách a zľavách . Kupujúci musí vždy uviesť pravdivo svoje meno a priezvisko, dodaciu/fakturačnú adresu, telefonický a e-mailový kontakt.
  2. Kupujúci – fyzická osoba – môže objednať tovar aj bez registrácie. V prípade, že má záujem o registráciu a vyplní požadované údaje vo formulári, na ním určenú e-mailovú adresu bude zaslaný potvrdzovací e-mail a link. Po jeho odkliknutí/potvrdení sa registrácia stáva platnou.
  3. Kupujúci – právnicka osoba s právom na odpočítanie DPH na Slovensku je povinná sa zaregistrovať ako zákazník e-shopu. Peroutka & Fedorišin s r.o. zaraďuje do kontrolného výkazu DPH len faktúry registrovaných zákazníkov s overenou IČ DPH. Minimálna hodnota objednávky je 120 € s DPH. Pri registrácii kupujúci vyplní požadované údaje vo formulári a IČ DPH. Na ním určenú e-mailovú adresu bude zaslaný potvrdzovací e-mail a link. Po jeho odkliknutí/potvrdení sa registrácia stáva platnou.
  4. Kupujúci si vyberie produkt, ktorého hlavné vlastnosti, popis výrobku, cena a pod. sú uvedené v rámci internetovej stránky www.peroutka.sk pri konkrétnom produkte, na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.peroutka.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo “Objednať”, vyplní objednávkový formulár s údajmi uvedenými vyššie, zvolí si druh a počet produktov (prípadne spresní parametre produktu, pokiaľ sú ponúkané rôzne vyhotovenia produktu) a vyberie ponúkaný spôsob platby (napr. platobná karta, Pred na účet, dobierka, v hotovosti pri osobnom prevzatí) a spôsob doručenia ako aj subjekt, ktorý bude doručovať.
  5. Odklinutím tlačidla zároveň kupujúci potvrdzuje, že dovŕšil vek 18 rokov a že je plne spôsobilý na právne úkony. Údaje uvádzané kupujúcim sú správne a kupujúci je povinný si ich aktualizovať po každej zmene, predávajúci nezodpovedá za nesprávne, nepravdivé a neúplné údaje uvádzané kupujúcim. V prípade, že nedostatky v poskytnutých údajoch sú v takom rozsahu, že nie je možné doručiť objednaný tovar kupujúcemu, predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru. Kupujúci je povinný chrániť si prístupové údaje, pokiaľ sa registroval. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek zrušiť registráciu. Predávajúci je oprávnený zrušiť registráciu kupujúceho v prípade, že má vedomosť, že registrácia na určitú osobu nebola zriadená danou osobou, kupujúci porušuje tieto VŠOP, kupujúci koná spôsobom, ktorým spôsobuje a/alebo môže spôsobiť predávajúcemu škodu. Registrácia zaniká taktiež v prípade ukončenia poskytovania predaja prostredníctvom e-shopu, zánikom predávajúceho, úmrtím kupujúceho.
  6. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.peroutka.sk sú záväzné. Predávajúci nenesie zodpovednosť za výber produktu zo strany Kupujúceho, ktorý dobrovoľne, slobodne, po zrelom uvážení vybral požadovaný produkt a objednal si ho. Pri odoslaní objednávky kupujúci potvrdzuje aktívnym odklikom, že sa oboznámil a súhlasí s týmito VŠOP a súčasne súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania reklamných a propagačných informácií o nových produktoch a akciách. Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov sú uvedené tu. Bez potvrdenia akceptácie VŠOP nie je objednávka platná a účinná.
  7. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.peroutka.sk. Prijatie tohto návrhu je odoslanie objednávky kupujúcim. Následne predávajúci po prijatí objednávky toto prijatie bezodkladne po jeho doručení potvrdí na zadaný email kupujúceho. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú sám uvedie do formulára, sa zmluva považuje za uzavretú. Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú a uvedenú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou uvedenou v potvrdení objednávky podľa výberu kupujúceho jedným zo spôsobov uvedených v čl. 5 týchto VŠOP.
  8. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu EUR a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, ďalej z dôvodu technickej chyby, zlyhania ľudského faktora/ systému, v prípade napadnutia stránky protiprávnym konaním zo strany neoprávnenej osoby, či z dôvodu inej neoprávnenej zmeny stránky zo strany neoprávnenej osoby.
  9. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar spôsobom a v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
  10. Postupnosť jednotlivých krokov vedúcich k uzavretiu kúpnej zmluvy podľa týchto VŠOP má kupujúci vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky skontrolovať, prípadne ich spätne opraviť, upraviť alebo objednávku ako celok zrušiť. Potvrdená objednávka bude uložená u predávajúceho a súčasne bude odoslaná i na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim.
  11. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.
  12. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru (daňový doklad) a pokiaľ je to obvyklé pri konkrétnom tovare, tak i poučenie o spôsobe nakladania s tovarom, spôsobe skladovania, používania a pod. Uvedenie podstatných informácií o produkte môže byť realizované aj odkazom na príslušnú internetovú stránku, kde sú uvedené skutočnosti týkajúce sa konkrétneho produktu. V prípade straty napr. návodu môže kupujúci požiadať predávajúceho o jeho zaslanie na e-mailovú adresu, prípadne o zaslanie adresy, kde je možné návod nájsť.
  13. Kupujúci môže zrušiť objednávku e-mailom, alebo telefonicky. Zrušiť objednávku môže najneskôr do 24 hodín od potvrdenia objednávky. Zrušenie objednávky je potrebné realizovať písomnou žiadosťou na adresu expedicia@peroutka.sk .
  14. Predávajúci nezodpovedá za technické/počítačové vybavenie kupujúceho a/alebo internetové pripojenie, ktoré neumožňuje kupujúcemu realizovať objednávky. Z prístupu kupujúceho na stránku predávajúceho sa môžu spracúvať cookies a využívať za účelom poskytovania kupujúcemu zaujímavých a relevantných ponúk. Práva k webovej stránke, prináležia predávajúcemu.
 3. Ceny
  1. Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % a všetkých ostatných daní. V prípade zmeny sadzby DPH bude účtovaná platná sadzba DPH v čase vystavenia daňového dokladu. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.
  2. Všetky akcie platia do vypredania zásob alebo do termínu uvedeného pri konkrétnej akcii, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
  3. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, prípadne všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.
 4. Dodacie podmienky
  1. Tovar, ktorý je v internom sklade predávajúceho, je expedovaný spravidla najneskôr do 2-3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Tovar, ktorý nie je na sklade predávajúceho, je vždy označený pojmom “NIE JE SKLADOM” a jeho dostupnosť je potrebné overiť u predávajúceho. Predávajúci oznámi kupujúcemu termín dodania, pokiaľ nie je možné dodať tovar do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
  2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote.
  3. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Objednaný tovar je doručovaný spravidla v pracovných dňoch, nedoručuje sa v čase štátnych sviatkov.
  4. Tovar je zasielaný prostredníctvom poštového doručovateľa/kuriéra uvedeného na stránke www.peroutka.sk. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a je povinný umožniť doručenie tovaru najmä tým, že bude mať na adrese, ktorú uviedol pri objednávke a/alebo pri registrácií riadne uvedené svoje osobné údaje významné pre doručenie zásielky a v čase doručovania sa bude nachádzať na danej adrese.
  5. V prípade, že sa v dohodnutom čase dodania kupujúci nenachádza na adrese dodania, ktorú uviedol, doručovateľ mu zanechá odkaz na mieste určenom na doručovanie pošty. V prípade, že kupujúci nebude kontaktovať doručovateľa a/alebo predávajúceho a nedohodnú si nový termín dodania platí, že povinnosť doručiť tovar kupujúcemu bola splnená okamihom prvého pokusu o doručenie tovaru. Kupujúci v takomto prípade znáša škodu, ktorá vznikne predávajúcemu, znáša náklady márneho doručenia a náklady súvisiace s vrátením tovaru predávajúcemu. V prípade, že si kupujúci trikrát objedná tovar a tento tovar nebude možné kupujúcemu doručiť platí, že predávajúci nie je povinný doručiť kupujúcemu ďalšie objednávky až do momentu, kým si kupujúci vysporiada všetky náklady a škodu, ktorá vznikla predávajúcemu v súvislosti s márnym doručením predchádzajúcich objednávok.
  6. Výška poštovného a balného je uvedená pri konkrétnom doručovateľovi/kuriérovi a potvrdená kupujúcim v rámci objednávky.
 5. Platobné podmienky
  1. Kúpnu cenu kupujúci zaplatí predávajúcemu formou ponúkanou v rámci e-shopu:
   1. na dobierku – výška ceny za dobierku bude uvedená v zhrnutí objednávky a bude potvrdená kupujúcim.
   2. bankovým prevodom na účet: IBAN: SK51 1100 0000 0026 2674 6006, alebo priamym vkladom na uvedený účet v banke, pričom kupujúci musí uviesť pri tomto spôsobe úhrady v tomto bode riadne variabilný symbol – číslo/#id objednávky – uvedený mu zo strany predávajúceho.
 6. Záruka, záručný list
  1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozpore so zmluvou, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady a nedostatky tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru v záručnej dobe, ktorou je v prípade potravín doba minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby. Tovar označený ako potravina si zachováva požadovanú kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do určeného dňa, ktorým je dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, vyznačený na obale výrobku. V prípade potravín, ktoré sa rýchlo kazia, sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak právo spotrebiteľa zaniká. Podrobnosti o reklamácií upravuje reklamačný poriadok.
  2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v prípade, že:
   1. vadu tovaru spôsobil spotrebiteľ sám svojou činnosťou alebo nečinnosťou, opomenutím činnosti alebo konaním tretej osoby, ktorá nakladala s tovarom po prevzatí kupujúcim,
   2. vadu tovaru spôsobil spotrebiteľ sám nesprávnym skladovaním tovaru, umiestnením do prostredia, ktoré pre teplotu vyššiu ako 25° C a/alebo nižšiu ako 0° Celzia nie je vhodné na skladovanie tovaru a môže spôsobiť poškodenie, znehodnotenie alebo zničenie tovaru,
   3. spotrebiteľ mal vedomosť pred prevzatím tovaru o vade tovaru a/alebo bol na túto skutočnosť výslovne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru,
   4. vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku spotrebovania tovaru, spôsobeného bežným nakladaním s tovarom, nesprávnym nakladaním s tovarom,
   5. boli porušené ochranné plomby a obaly na tovare, vady boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastím
   6. ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby/doby minimálnej trvanlivosti, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.
  3. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj:
   1. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
   2. uplynutím záručnej doby tovaru,
   3. neodborným, neobvyklým, neprimeraným a nešetrným zaobchádzaním s tovarom alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
   4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim alebo v dôsledku nedbanlivosti či úmyslu zo strany kupujúceho.
 7. Zhoda s kúpnou zmluvou
  1. Predávaná vec musí mať dohodnutú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť, vyhotovenie a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
  2. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe.
  3. Zobrazenie tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je len ilustračné.
  4. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného zobrazovacieho zariadenia.
 8. Nevyzdvihnutie objednanej zásielky
  1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo výške skutočných nákladov v prípade neúspešného doručenia objednávky v prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar na určenom mieste neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. 9 týchto VŠOP, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
  2. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.
 9. Prevzatie tovaru
  1. Kupujúci je povinný si objednaný tovar prevziať, v opačnom prípade poruší kúpnu zmluvu. Pri prevzatí tovaru kupujúci preverí neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení so zástupcom doručovateľa a vyhotoviť fotodokumentáciu poškodenia. Na základe takto vyhotoveného zápisu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou a následne si uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, nároky z reklamovaných vád mu budú priznané len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.
  2. V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol a vhodnými dôkazmi (fotodokumentáciou) zabezpečí dôkazy.
 10. Reklamácia a jej uplatnenie
  1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Podrobnosti o reklamácií stanovuje Reklamačný poriadok, ktorý je k dispozícií tu.
  2. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol (doklad o vybavení reklamácie). Doklad o vybavení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
  3. V prípade uplatnenia reklamácie, spotrebiteľ informuje predávajúceho o uplatnení prostredníctvom emailu (pre dosiahnutie čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie) a zašle tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe na korešpondenčnú adresu predávajúceho: Peroutka & Fedorišin, s r.o., so sídlom Stavbárov 1,07101 Michalovce, SR, IČO: 31685803, email: expedicia@peroutka.sk.
  4. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady v prípade potvrdenia existencie vady.
  5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
  6. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   1. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia
    1. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Staré Mesto, tel. č. 055/622 76 55
    2. alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
    3. spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
   2. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. Odstúpenie od zmluvy
  1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito VŠOP alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto VŠOP a vráti tovar predávajúcemu v pôvodnom stave, nepoškodený, nepoužitý, nespotrebovaný, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu cenu za tovar, pokiaľ bola cena VŠOPred uhradená predávajúcemu a to v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
  2. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon“) podľa § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, nesmie však tovar používať alebo nakladať s ním tak, že dôjde k jeho opotrebeniu, spotrebe, zničeniu, poškodeniu a pod. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
  3. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo podľa ods. 2 tohto článku chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na adresu sídla predávajúceho alebo adresu prevádzky predávajúceho. Rovnako môže doručiť odstúpenie od zmluvy na emailovú adresu predávajúceho uvedenú v kontaktných údajoch najneskôr v posledný deň určenej lehoty. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, od ktorej kupujúci odstupuje, spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Vrátený tovar musí byť úplný, nepoškodený, nerozbalený, nesmie byť porušený ochranný obal, v opačnom prípade nie je možné od zmluvy odstúpiť. Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VŠOP. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
  4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VŠOP musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VŠOP, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
  5. Tovar od kupujúceho nemôže byť zasielaný na dobierku, ani iným spôsobom vyžadujúcim od predávajúceho povinnosť úhrady pred prevzatím, takýto tovar nebude prevzatý a doručenie bude neúčinné z dôvodov na strane kupujúceho, ktorý poruší svoju povinnosť vrátiť tovar.
  6. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. § 9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený tovar. Spotrebiteľ má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
  7. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z., ktorej predmetom sú: – predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
  8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie povahy a vlastností tovaru.
 12. Ochrana osobných údajov
  1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Predávajúci má právo požadovať preukázanie tej skutočnosti, že osoba, ktorá tovar objednáva pre právnickú osobu, je oprávnená uskutočňovať v jej mene právne úkony.
  3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti “Prihlásenie”.
  4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov č. 679/2016 (ďalej len „GDPR“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Následne budú OÚ spracúvané pre účely uplatňovania právnych nárokov a to spravidla počas doby 4 rokov.
  5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v ods. 1 tohto článku, pre účely marketingu a poskytovania ponúk na nové produkty, prebiehajúce akcie, zľavy na produkty a iné propagačné materiály výrobkov predávaných predávajúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a právom Únie.
  6. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 5 týchto reklamačných a VŠOP na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
  7. DO má právo na
   1. prístup k spracúvaným OÚ a získanie potvrdenia o spracúvaných OÚ – právo získať potvrdenie, či sa spracúvajú OÚ, informácie o účeloch, kategóriách OÚ, príjemcoch/ kategóriách príjemcov, ktorým boli/budú OÚ poskytnuté, ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania, kritériá na jej určenie, právo na opravu, ich vymazanie, obmedzenie, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, každú ďalšiu kópiu za primeraný poplatok. Informácie sa poskytujú elektronicky, pokiaľ DO nepožiada o iný spôsob.
   2. opravu nesprávnych a/alebo neaktuálnych OÚ a doplnenie neúplných OÚ,
   3. právo na vymazanie OÚ za podmienok čl. 17 GDPR
    1. DO má právo dosiahnuť vymazanie spracúvaných OÚ a prevádzkovateľ jej vyhovie, ak už OÚ nie sú potrebné na účel(y), na ktorý(é) boli získané, dotknutá osoba odvolá svoj súhlas a nie je iný právny základ na spracúvanie, DO namieta spracúvanie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody, ak by boli OÚ spracúvané nezákonne, v prípade splnenia zákonnej povinnosti podľa právo Únie a/alebo SR, OÚ sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.
   4. Pri zverejnených OÚ vykoná prevádzkovateľ primerané opatrenia aby informoval iných prevádzkovateľov o žiadosti DO o výmaz jej OÚ. Ustanovenia o výmaze sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
    1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
    2. na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo SR,
    3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
    4. na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého, historického výskumu, štatistické účely
    5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
   5. právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR
    1. DO má právo na to obmedzenie spracúvania, ak DO napadne správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a DO namieta proti vymazaniu OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje OÚ na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, DO namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto OÚ sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom DO alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. DO, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
   6. právo na prenosnosť OÚ podľa čl. 20 GDPR
    1. OÚ poskytnuté prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte je možné preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na plnenie zmluvy, spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami a to i priamo medzi prevádzkovateľmi, ak je to technicky možné. Uvedené nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
   7. namietanie proti spracúvaniu OÚ podľa čl. 21 GDPR
    1. DO má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu OÚ, ak je vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a rovnako namietať proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Pri spracúvaní na účely priameho marketingu mä DO právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu OÚ na tento účel a už sa nesmú OÚ na tento účel spracúvať.
  8. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Uvedené sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi DO a prevádzkovateľom, povolené právom Únie alebo SR, založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
  9. DO má v prípade udeleného súhlasu právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Do odvolania súhlasu je možné OÚ spracúvať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho poskytnutie.
  10. DO má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu OÚ.
  11. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľnou zmluvnou požiadavkou na základe slobodného rozhodnutia DO, s prihliadnutím na určitý účel môže byť poskytnutie potrebné na uzavretie zmluvy.
  12. V záujme poskytovania relevantných ponúk môžu byť OÚ DO profilované a automaticky spracované za účelom poskytovania najrelevantnejších ponúk, ktoré môžu byť pre DO zaujímavé a prospešné z pohľadu vlastníctva konkrétneho vozidla, doposiaľ realizovaných objednávok a pod. DO má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.
 13. Orgán dozoru
  1. Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko – Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Staré Mesto, tel. č. 055/622 76 55, http://www.soi.sk, http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 14. Osobitné ustanovenia
  1. Používanie webovej stránky predávajúceho – Kupujúci, prípadne tretia osoba, ktorá si otvorí stránku predávajúceho, je oprávnená a povinná používať stránku predávajúceho v súlade s jej účelom a zmyslom a týmito VŠOP, v súlade s právnymi predpismi SR, v súlade s dobrými mravmi a je povinný vyvyrovať sa akéhokoľvek konania, ktoré môže obmedziť a/alebo znefunkčniť fungovanie stránky. Predovšetkým je zakázané najmä:
   1. realizovať akékoľvek zásahy do webovej stránky predávajúceho, pokúšať sa znefunkčniť ju, obmedziť prístup iným osobám,
   2. akýmkoľvek spôsobom zasahovať do práv na ochranu dobrého mena a povesti predávajúceho a/alebo tretích osôb,
   3. šíriť akýkoľvek právnym poriadkom SR zakázaný obsah,
   4. využívať stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ,
   5. zasahovať do funkčnosti stránky posielaním vírusov či iných škodlivých programov,
   6. vytvárať klamlivé a falošné profily, správy, objednávky,
   7. pokúšať sa získať prístupové údaje a preniknúť do účtov iných registrovaných subjektov,
   8. V prípade porušenia uvedených podmienok je možné účet a prístup určitého kupujúceho obmedziť a/alebo vymazať. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akomkoľvek podozrení zo zneužitia jeho hesla treťou osobou. V prípade odôvodnenej obavy je možné účet zablokovať a vyzvať kupujúceho k zmene jeho prihlasovacích údajov alebo overenie totožnosti konkrétneho kupujúceho.
   9. Prístup na stránku môže byť dočasne zo strany predávajúceho obmedzený a/alebo znemožnený za účelom technických úprav stránky a súvisiacich činností.
 15. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto VŠOP platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.peroutka.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym odklikom pri potvrdení objednávky.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie VŠOP. Na uzatvorené objednávky sa však vzťahuje znenie platné v čase vykonania objednávky.
  3. Tieto VŠOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2018.

Úplnosť:
Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto Obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným v dôsledku zmeny v legislatíve, predpisoch alebo v dôsledku súdneho nariadenia, nebude tým v žiadnom prípade dotknutá platnosť týchto Obchodných podmienok ako celku ani ich dodržiavanie.

Platnosť obchodných podmienok:
Tieto Obchodné podmienky platia po celý čas dostupnosti Položiek a služieb ponúkaných spoločnosťou Peroutka & Fedorišin s.r.o. na internete.

Preukazovanie
Digitalizované záznamy uchovávané za primerane bezpečných podmienok v informačných systémoch spoločnosti Peroutka & Fedorišin s.r.o. a jej partnerov budú považované za dôkaz pri komunikácii, objednávanie a platbách, ku ktorým dochádza medzi stranami.